Voorwaarde GoProverhuur.com

 

  1. Algemeen/begripsbepalingen

    1.1      De hierna volgende voorwaarden en bedingen zijn van toepassing op en gelden voor alleovereenkomsten met huurders/gebruikers.

    1.2      De voorwaarden of bedingen van klant(en) worden door GoProverhuur.com uitdrukkelijk verworpen.

    1.3      Onder verhuurder wordt verstaan: GoProverhuur.com. Onder klant(en) de huurder/gebruiker.

 

 

2 Risico, vervoer en aflevering

2.1       Aflevering van producten geschiedt franco aan de vestiging van GoProverhuur.com in Voorthuizen. Bij aflevering gaat alle risico over op de klant.

2.2       GoProverhuur.com kan op verzoek van de klant het vervoer van de producten verzorgen. Het vervoer geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de klant. De kosten van het vervoer worden bepaald door verhuurder, waarmee de klant schriftelijk dient in te stemmen.

2.3       Neemt de klant producten niet of niet-tijdig af, dan zal hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn. GoProverhuur.com is in dat geval gerechtigd de producten onder zich te houden en/of aan anderen te verhuren. De klant blijft de huursom te allen tijde verschuldigd.

3 Huurprijs

3.1       De huurprijs is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijs en omstandigheden.

4 Betaling 

4.1         Betaling dient voorafgaand aan het begin van de verhuur via overmaking op een door GoProverhuur.com aan te geven bankrekening. In dat geval dient betaling aan GoProverhuur.com te zijn ontvangen alvorens de levering kan plaatshebben.

4.2       Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder voorbehoud worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening of opschorting.

4.3       GoProverhuur.com behoudt zich het recht voor om van de klant een vooruitbetaling van een deel van de huursom te vragen. De grootte hiervan staat uitsluitend ter beoordeling van GoProverhuur.com.

4.4       In het geval van het verstrijken van een afgesproken betalingstermijn is de klant direct en zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van GoProverhuur.com op de klant onmiddellijk opeisbaar.

4.5       Verhuurder is gerechtigd over de verschuldigde bedragen de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente te vorderen, vermeerderd met een opslag van 10%.

4.6       Indien een klant jegens GoProverhuur.com in verzuim is, is hij verplicht GoProverhuur.com alle gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De klant is daarenboven een boeterente verschuldigd van €100.

4.7       Indien GoProverhuur.com genoodzaakt is tot het sturen van verzoeken tot betaling aan de klant, blijft het bepaalde in de voorgaande artikelen onverminderd van toepassing.

 

 

5 Inspectie en klachten 

5.1       De klant is verplicht de producten bij aflevering onmiddellijk nauwkeurig te inspecteren. Voldoen de producten bij deze visuele controle aan hetgeen terzake is overeengekomen, dan worden de producten aanvaard.
 Klachten omtrent de geleverde producten dienen binnen 24 uur te worden gemeld.

5.2        In alle andere gevallen moeten klachten ontstaan na aanvaarding als bedoeld in artikel 5.1. uiterlijk binnen acht dagen schriftelijk aan GoProverhuur.com worden gemeld, met dien verstande dat gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd, onmiddellijk na constatering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na aanvaarding van producten schriftelijk aan GoProverhuur.com moeten worden gemeld.

5.3       De klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen.

5.4       Indien een klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor GoProverhuur.com voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel

4.2. omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 5.

6 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

6.1       GoProverhuur.com is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de klant of een derde door het gebruik van de verhuurde producten mocht lijden.

6.2       Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van GoProverhuur.com te allen tijde beperkt tot het bedrag van de huurprijs, respectievelijk de kosten van reparatie.

6.3       GoProverhuur.com komt geen beroep toe op de aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 6.1 en 6.2 indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van GoProverhuur.com.

6.4       Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van GoProverhuur.com, zal de klant GoProverhuur.com vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met het gebruik van de producten. De klant zal GoProverhuur.com alle schade vergoeden die GoProverhuur.com lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

6.5       GoProverhuur.com heeft het recht om uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk te staken in geval van een aanspraak van een derde inzake inbreuk op de privacy  en/of intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het gebruik door een klant van door GoProverhuur.com  verstrekte producten.

7 Schade/verlies 

7.1     Indien producten of onderdelen daarvan door toedoen van de klant worden beschadigd of defect raken, zullen de reparatiekosten tegen de normaal door GoProverhuur.com gehanteerde reparatietarieven aan de klant in rekening worden gebracht.

7.2     Indien de producten of onderdelen daarvan door toedoen van de klant onherstelbaar worden beschadigd of geheel verloren gaan, is de klant aan GoProverhuur.com een bedrag gelijk aan denieuwwaardevan vervangende producten verschuldigd. Dit doet niet af aan overige rechten van GoProverhuur.com op schadevergoeding.

7.3     Indien producten vervuild worden geretourneerd, heeft GoProverhuur.com het recht de producten op kosten van de klant te laten schoonmaken.

8 Intellectuele eigendom 

8.1     Een klant verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de geleverde producten.

8.2     Het is de klant niet toegestaan op de geleverde producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

8.3     GoProverhuur.com is niet aansprakelijk voor schade die de klant of derden terzake van een (vermeende) inbreuk op rechten van intellectuele eigendom op het beeldmateriaal mocht(en) lijden. De klant vrijwaart GoProverhuur.com tegen alle aanspraken van derden terzake.

9 Overmacht

9.1     Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van GoProverhuur.com onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van GoProverhuur.com kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

10 Betaling huurprijs en borgsom 

10.1     Tot zekerheid voor al hetgeen de klant aan GoProverhuur.com, uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden, dient de klant aan GoProverhuur.com een borgsom te voldoen.
GoProverhuur.com verstrekt de klant een schriftelijk bewijs van betaling van de borgsom.

10.2     De borgsom dient bij het afhalen en/of aflevering van de producten contant te worden voldaan. Bij het retourneren van de producten wordt de borgsom, met inachtneming van artikel 10.3, verrekend met de huurprijs.

10.3     GoProverhuur.com heeft het recht om al hetgeen de klant uit welke hoofde ook  aan haar verschuldigd mocht zijn direct met de borgsom te verrekenen.

11 Afhalen en retourneren van producten 

11.1     Indien de klant de producten door een derde laat afhalen, dient deze een door de klant ondertekende machtiging over te leggen, waaruit zijn bevoegdheid om de klant te vertegenwoordigen blijkt. Elke klant c.q. zijn gemachtigde dient zich bij het afhalen van de producten door middel van een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs te legitimeren.

12 Vertraagde retournering 

12.1     Een klant is door het enkele feit van niet-tijdige retournering in verzuim. In dat geval is de klant aan GoProverhuur.com een vergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs, die met betrekking tot de producten verschuldigd zou zijn geweest over de periode vanaf het einde van de overeengekomen huurperiode tot en met de dag waarop de producten worden geretourneerd, vermeerderd met een opslag van 100% van de extra verschuldigde huurprijs.

12.2     Indien na het einde van de huurperiode dertig dagen zijn verstreken zonder dat de klant de producten aan GoProverhuur.com heeft geretourneerd, is de klant naast de in artikel 13.1 opgenomen vergoeding, de nieuwwaarde van vervangende apparatuur aan GoProverhuur.com verschuldigd.

12.3     Hetgeen Is bepaald in de artikelen 12.1 en 12.2 doet niet af aan de mogelijkheid voor GoProverhuur.com om daarnaast schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

13 Gebruik van producten 

13.1     De klant is verplicht de gehuurde producten zorgvuldig te bewaren en te behandelen en de producten slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd. Hij gaat met de producten om als een goed huisvader betaamt.

13.2     Het is de klant niet toegestaan de gehuurde producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

14 Borgsom

14.1 De borgsom van € 150,- is reeds in contacten betaald bij de afhaallocatie in Voorthuizen, op de dag van afhaal.